Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF.) az INBESZ Kft. (Székhely: 2836 Baj, Iparterület 020/87.Hrsz., cégjegyzékszám:11-09-015239; Adószám: 14717493-2-11) és a Lemezker.hu Kft. (Székhely: 2836 Baj, Iparterület 020/87.Hrsz., cégjegyzékszám:11-09-030215; Adószám: 32227345-2-11; e-mail: info@lemezker.hu; telefonszám:+36 (30) 660-92-08) a továbbiakban: Értékesítő által üzemeltetett www.lemezker.hu, www.bltarpez.hu, www.tspanel.hu weboldalakon, és az Értékesítő telephelyén elérhető termékek és szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Vevő) közötti általános szerződési feltételeket, felek jogait, kötelezettségeit tartalmazza a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. Értékesítő és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

Az INBESZ Kft. és a Lemezker.hu Kft. mint a www.lemezker.hu, www.bltarpez.hu, www.tspanel.hu kereskedelmi portálok üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására a hatályos jogszabályok betartása mellett. A módosításról az INBESZ Kft. és a Lemezker.hu Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.lemezker.hu, www.bltarpez.hu, www.tspanel.hu erre a célra szolgáló felületén jelentet meg.

A módosítást a felek által megkötött szerződéseket nem érinti, azokra a megkötés napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak, míg a keretszerződés, azaz a tartós jogviszonyok esetén a felek közötti szerződéses jogviszonyra a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Az Értékesítő áruszállítási tevékenységet kizárólag Magyarország területén végez. Magyarország területén kívülre történő megrendelések esetén a termék Értékesítő telephelyéről történő elszállításának kötelezettsége a Vevőt terheli.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Ajánlatkérés: Ajánlatkérés lehetséges a weboldalon keresztül (form), e-mailben, telefonon, személyesen.

Eladási ár: Az ajánlatban szereplő egyedi ár, ami a nettó ár + a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti áfa összegéből áll. Az ajánlatban szereplő ár kizárólag az ajánlatban megadott érvényességi időn belül vehető figyelembe. Az ajánlat lejáratát követően minden alkalommal árfrissítést szükséges kérni.

Szerződés: A szerződés a Felek között a weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF -ben foglaltak szerint, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés az előleg utalása/beérkezése után az Értékesítő által kiállított előleg-, vagy végszámla kiállításával egyidejűleg lép hatályba.

Gyártó: Az Értékesítő által megvételre kínált terméket gyártó cég.

1. MEGRENDELÉS

1.1. Megrendelés fogalma: az Értékesítő által megvételre kínált termékek leszállítására, és/vagy szolgáltatások nyújtására szóló megbízás.

1.2. Megrendelés folyamata

1.2.1. A Vevő az Értékesítő honlapján lévő termékekre és/vagy szolgáltatásokra a weboldalon/telefonon/személyesen árajánlatot kér.

Az ajánlatkérésében pontosan feltünteti az igényelt termék/szolgáltatás paramétereit (mennyiség, típus, műszaki paraméterek,…stb.)

1.2.2. A Vevő a beküldött adatok alapján árajánlatot kap az Értékesítőtől. A Vevő az e-mail-ben kapott árajánlatot a jelen ÁSZF elfogadását követően tudja visszaigazolni, ami alapján díjbekérőt kap. A szóban (az Értékesítő telephelyén) visszaigazolt ajánlat esetén a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette és tartalmát elfogadta. A díjbekérőn szereplő összeg Értékesítő részére történő megfizetését követően válik a rendelése véglegessé.

1.2.3. A Megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Értékesítő a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Értékesítő felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén.

A Megrendelés véglegesítésével a Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik az Értékesítő felé és vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét határidőn belül kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Értékesítő megtagadhatja.

1.2.4. Az Értékesítő által üzemeltetett webshop-ból történő vásárlás a weboldalon keresztük történik. Az Értékesítő a webshopban árusított termékekre vonatkozóan azok értékesítése során minden tekintetben betartja az online kereskedelemre vonatkozó Magyarországon hatályos  jogszabályokat, így az ott feladott rendelések folytán keletkezett szerződéses jogviszonyok a hatályos jogszabályok szerint köttetnek.

1.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte:

1.3.1. A megrendelés visszaigazolása történhet e-mailben, telefonon vagy személyesen.
A megrendelés tényéről egy visszaigazolást és díjbekérőt küldünk. Az utalásra a díjbekérőn szereplő határidőn belül van lehetősége, ennek elmulasztása esetén az
Értékesítő elállhat az értékesítéstől. Amennyiben a Vevő az előleg utalását teljesítette és az összeg az Értékesítő számláján megjelenik, abban az esetben az Értékesítő kiállítja az előlegszámlát, amivel egyidejűleg a szerződés a Felek között létrejött. A Vevő az előleg megfizetésével kötelezettséget vállal a rendelése teljes ellenértékének (szerződés szerinti) megfizetésére.

1.3.2 Elállás esetén az előleg megfizetése után a köteles egyeztetni az Értékesítővel.
Az egyeztetés során az Értékesítő megkeresésére nyilatkozik arról a gyártó, hogy a rendelt termék gyártása megkezdődött-e.

Amennyiben a rendelt termék gyártása már folyamatban van, úgy az elállás nem lehetséges, csak ha a Felek között egyedi megállapodás születik! Amennyiben a rendelt termék gyártása még nem kezdődött meg, úgy az előleg 90%-a Vevőp részére visszautalásra kerül, ahol a visszatartott 10% az ügyleti és az Értékesítő részére felmerült költségeket fedezi. Vevő a felmerült költségek igazolásáról számlát kap.

1.3.3. Amennyiben a Vevő a szerződéskötés időpontjában nem adta még meg a vágási listát (cutting list), úgy azt az Értékesítő által megadott gyártási nap előtt legalább 10 munkanappal meg kell tennie. Ha a Vevő ezen információt nem adja meg, azzal késlelteti a gyártás folyamatát, ami a  költségek növekedését okozhatja a rendelés egészére nézve. Ilyen esetben az Értékesítő jogosult ezen költségnövekedés felszámítására a végszámlánál.

2. SZÁLLÍTÁS

2.1. Az Értékesítő vállalja, hogy igény esetén a megrendelt Terméket - a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül - a Vevő által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre elszállítja.

2.1.1. Azon Vevők, akik nem kérnek házhozszállítást, azok a megrendelt termék(ek)et az Értékesítő telephelyén vehetik át személyesen. A személyes átvételre előzetesen időpontot kell egyeztetni, a kapcsolattartón keresztül az Értékesítővel (és a szállításhoz megfelelő méretű és teherbírású járművel kell érkezni). A szállítás során a termékben keletkező károk a Vevőt terhelik. Az Értékesítő a megrendelt termék(ek)et komissiózva, az elszállítási területen adja át és igény esetén targoncával segít emelési feladatot végezni, de a rakodási feladat alapvetően a Vevő feladata és felelőssége, különösen, ha olyan járművel érkezik, ahol cask kézzel történő rakodás lehetséges.

2.2. Az Értékesítő biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok megküldését/átadást, köztük a rendelt termék(ek)hez kapcsolódó anyagmozgatási és tárolási szabályokat az adott termékre vonatkozóan.

2.3. Az Értékesítő a házhozszállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

2.4. Az Értékesítő előzetesen tájékoztatja a Vevőt a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. Az Értékesítő előzetesen tájékoztatja a Vevőt a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések - különös tekintettel a szállítás várható időpontjára - csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Értékesítő, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

2.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a szállítást végző személy jelenlétében történik a Vevő által. Ennek keretében a Vevő a csomag kibontásával egyidejűleg a szállítást végző személy jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt mennyiségi és minőségi követelményeknek.

2.5.1. A megrendelésben rögzített termék átvételére, lerakodására a Vevő minden esetben - az átvett és elfogadott rakodási- és tárolási szabályok szerint - köteles, még akkor is, ha hibát, hiányt vagy sérülést észlel a kiszállított terméken. 

Amennyiben a Vevő a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék hiányos, sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek szállítólevelére a hibát feltűntetni és késedelem nélkül kapcsolatba lépni az Értékesítővel, valamint a kiszállítást végző személlyel együtt az erre rendszeresített űrlapot kitölteni, és azt az Értékesítőnek visszaküldeni.

Az Értékesítő a garanciális ügyintézést az űrlap kézhezvétele után indítja és felveszi a kapcsolatot a Vevővel a további ügymenettel kapcsolatban.

2.6. A Vevő köteles aláírni a szállítási dokumentumokat, CMR-t és a kiszállítási engedélyt, megjelölve a teljes nevét és az termék kiszállításának napját és helyét.

2.7. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Vevőn és törvényes képviselőjén kívül más személyek is átvegyék a Vevő nevében a szállítást részben vagy egészben a megrendelésben megadott szállítási címen.

A terméket a Vevő nevében és megbízásából átvevő személy köteles a szállítást kísérő okmányokon feltüntetni a szükséges azonosító adatokat.

2.8. A Vevő köteles biztosítani a kiszállítás helyszínének teherautóval (min.3,5t - max 40t össztömegű) történő, biztonságos és szabályos megközelíthetőségét. A szállítási címnek közúton megközelíthetőnek kell lennie, vagy megfelelő minőségű és teherbírású útburkolattal kell rendelkeznie. A szállítást végző személy nem kötelezhető a KRESZ szabályainak a megszegésére, vagy a szállító jármű, az épített környezet, különösen a helyszínen lévő személyek biztonságának a veszélyeztetésére.

2.9. A termék(ek)nek a szállító járműről történő biztonságos és szakszerű - az átvett és elfogadott rakodási- és tárolási szabályok szerint végzett -  lerakodásának elvégzése,  költsége és felelőssége a Vevőt terheli. A Vevő köteles minden olyan feltételt (munkagépet, megfelelő létszámú munkaerőt,...stb.) biztosítani, ami ezen munkálatok elvégzését lehetővé teszi. A lerakodás során a Vevő felelőssége a szükséges védelmi intézkedések betartása.

A Vevő felelős a lerakodás közben a szállító járműben okozott esetleges károkért és a leszállított termékekben okozott károkért. A rakodási munkák alatt keletkezett sérülésekért garanciális kifogást az Értékesítő nem tud befogadni.

2.10. Ha a kiszállítás helyszínére a bejárás csak speciális engedéllyel/jóváhagyással lehetséges, a Vevő köteles méltányos időn belül megszerezni ezt az engedélyt és értesítenie kell az Értékesítőt az engedély megszerzéséről.

Amennyiben nem tesz eleget ezen kötelezettségének, vagy jelen szerződésből fakadó bármilyen kötelezettségnek, a Vevőt terheli az összes Vevőnek felróható meghiúsult szállításból adódó többletköltség, az Értékesítőt felelősség nem terheli  a késedelmes kiszállítás miatt.

2.11. A gyártásra és a termék(ek) kiszállítására vonatkozó határidők csak tájékoztató jellegűek és függenek a rendeléskor leadott anyagok mennyiségi és minőségi tulajdonságaitól, különösen a gyártó cég visszaigazolásától. Kötbérköteles határidő csak külön megállapodásban köthető, amit a Vevő és az Értékesítő egyeztet és külön szerződésben (írásban) rögzít.

Az Értékesítő nem felelős a gyártó igazolható késedelmes teljesítéséért, a szállítási feladatot akadályozó okokért, ha azok rajta kívül álló okból jöttek létre, ha azok kialakulását nem tudta befolyásolni, és amelyeket a rendelés visszaigazolásának átnyújtásakor nem lehetett sem előre látni, sem elkerülni, sem kijavítani ésszerű intézkedésekkel.

2.12. A szendvicspanel rendelés visszaigazolásában feltüntetett kiszállítási határidő legkevesebb 500 m2 szendvicspanel kiszállításánál érvényes, kisebb mennyiség esetében a határidő kitolódhat. Úgyszintén a rendelés visszaigazolásánál elfogadott szállítási idő akkor érvényes, ha az Értékesítő által használt teherautó raktere legalább 75%-ban megtelt, amennyiben a kihasználtság kisebb, az Értékesítőnek jogában áll összesítve több szállítmányt egy teherautóban kiszállítani. A Felek közötti megállapodás esetén egyéni szállításra van lehetőség, amelynek költségi a Vevőt terhelik.

2.13. Az Értékesítő, a Gyártótól beérkezett késztermékeket, a kiszállítási időszakban (a beérkezés utáni 10 naptári napig) ingyenesen raktározza el a telephelyén. A Gyártótól történő termék beérkezést az Értékesítő jelzi a Vevő felé, ami egyben az ingyenes tárolási időszak kezdete és egyezteti a Vevővel a kiszállítás időpontját. A beérkezést követő 10. naptári naptól, azaz a kiszállítási időszak lejárta után a raktározási költségek a Vevőt terhelik. A kiszállítási időszak lejárta után a követelhető raktározási költség a 11. naptól 5.000,-Ft+Áfa/naptári nap, amit az Értékesítő kiszámláz a Vevő felé.

A gyártástól számított 60 nap eltelte után az Értékesítő fenntartja azon jogát, hogy harmadik félnek eladja a terméket.

2.14. A kiszállított termékekkel kapcsolatos bármilyen garanciális igény nem jogosítja fel a Vevőt, hogy az ellenérték megfizetése kötelezettségének ne tegyen eleget.  

2.15. Mivel a házhozszállítás egyeztetett időpontban történik, ezért a szállítást végző partner csak és kizárólag a lerakodás idejéig, max 30 percig vállalja, hogy díjmentesen várakozik a Vevő címén. Az Értékesítőnek jogában áll a Vevő által megvárakoztatott szállító partnernél keletkezett várakozási költségek felszámítására a Vevő felé. A szállító jármű várakozási díja 3,5t összteherbírású gépkocsi esetén minden megkezdett 15 perc után 3.000,-Ft+áfa, 3,5t-át meghaladó összteherbírású tehergépjármű esetén 6.000,-Ft + ÁFA minden megkezdett 15 perc után. Az Értékesítő a várakozási díjról külön számlát állít ki a Vevő részére.

2.16. A webshop-ból történő rendelés esetén a kiszállítással kapcsolatban ugyanazok a feltételek állnak fenn, mint az egyedileg gyártott termékek esetében. Amennyiben a Vevő a rendelt termék kiszállítása után dönt arról, hogy eláll a megrendeléstől, akkor a termék ki- és visszaszállítási díja a Vevőt terheli.

3. TULAJDONJOG

3.1. Az Értékesítő kötelezettségei teljesítettnek minősülnek a termék kiszállításának napján.

3.2. Az Értékesítő fenntartja magának a Termékek tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig abban az esetben is, ha a termék már a Vevő birtokában van.

3.3. A Vevő köteles ellenőrizni a megrendelt termék adatait, amelyeket pontosítottak a rendelés visszaigazolásakor.  Az ellenőrzés el nem végzése esetében az Értékesítő nem felel az esetleges meg nem felelésekért.  A rendelés visszaigazolásakor vagy az előleg kifizetésekor észlelt késedelem módosíthatja a kiszállítás időtartamát, ez esetben az Értékesítő nem vállal semmilyen felelősséget.

3.4 Vevő a vételárral és a vele szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az átadott termékkel, illetve a Szállítási szerződéssel kapcsolatos semmilyen garanciális igény sem jogosítja fel a Vevőt a vételár kifizetésének megtagadására, a leszállított termékek tekintetében visszatartási vagy zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen.

3.5 Függetlenül a tulajdonjog fenntartásától, a  felelősség az eladott termékek vagy azok bármely részének biztonságos megőrzéséért és a sérülés, megsemmisülés vagy elvesztés kockázatáért minden  esetben  a  Vevőre  száll  át  a  termékek  átadásának  időpontjától.

3.6. A Vevő a megrendelt termék(ek)nek a rendelési címen, a végszámla teljesítése után, azaz a kiszállítás időpontjában szerzi meg a termék feletti tulajdonjogot. Az Értékesítő felhívja a figyelmet arra, hogy a lerakodási munkák során a Vevő már a saját anyagot mozgatja, így az ekkor keletkezett sérülésekért is már ő a felelős, ill. ha a szállító járművet nem rakodják le, vagy egyéb módon késedelmet okoznak neki, akkor azok a költségek már a Vevőt terhelik.

4. AZ ÁR

4.1. A Vevő köteles megfizetni az Értékesítőnek a felsorolt termékek vásárlási árát, a rendelés visszaigazolásában szereplő megegyezett összeg szerint.

4.2. Felek eltérő rendelkezése hiányában a számla tartalmazza a termékek ellenértékét, a csomagolási és berakodási díjat.

4.3. Felek eltérő rendelkezése hiányában a vásárlási ár kifizetése banki átutalással történik, a rendelés visszaigazolásában megjelölt feltételek szerint.

 

4.4. Mindegyik fél maga viseli a kifizetés banki költségeit.

4.5. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeget jóváírják az Értékesítő bankszámláján, vagy készpénzben befizetik az Értékesítő pénztárában.

4.6. A Vevő ez alapján visszaigazolja a rendelést, vagy élhet az elállás jogával. Gyártó általi áremelés folytán az Értékesítő is jogosult árat emelni, azonban az Értékesítő kötve van a Vevőnek megküldött és Vevő által elfogadott árajánlatban szereplő árakhoz.

4.7. A Vevő erről előzetesen értesítést kap. Gyártó késedelmi az Értékesítő késedelmét kizárja. Tudomásszerzéstől az Értékesítő haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt.

4.8. A webshopból történő rendelés során a Vevő a “kosár” menűpont alatt tájékoztatást kap a megrendelésének az ellenértékéről. A tájékoztatás automatikusan megjeleníti a vonatkozó szállítási költségeket is és a végösszeg ezen költségeket tartalmazni fogja.

A kiszállított termékek esetén, ha a Vevő utólagosan eláll a vásárlási szándékától és mégsem tart igényt a leszállított termék(ek)re, akkor a visszaszállítást saját költségén, saját szervezésben kell megoldania. Ebben az esetben az Értékesítő a telephelyén lerakodja a visszaszállított termék(ek)et.

5. SZÁMLÁZÁS

5.1. Előlegszámla: Előlegszámlát az Értékesítő a díjbekérőn szereplő összeg hiánytalan beérkezése utáni napon állít ki a Vevő részére, a Vevő díjbekérőn szereplő adataival.

5.2. Végszámla: Végszámla kiállítása az ajánlatban szereplő feltételek mellett a teljes rendelési összeg beérkezése után történik.

5.2.1. Értékesítő jogosult a végszámla összegével megegyező díjbekérőt megküldeni a Vevő részére, ha a termék készrejelentése beérkezik a gyártótól. A díjbekérőn szereplő fizetési határidő kötbérterhes, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke megegyezik az 5.3.pontban leírt késedelmi kamattal.

5.2.2. Webshop-ból történő vásárlás esetén csak végszámla keletkezik, amelyet az Értékesítő az összeg számlájára érkezése után állít ki papír alapon és a termék kiszállításakor ad át a Vevőnek.

5.3. Fizetés: A Vevő a rendelési folyamat során kapott díjbekérő alapján utal (fizet) először, ami alapján előlegszámlát kap. A Vevő a visszaigazolt rendelésen tájékoztatást kap a rendelt termék várható beérkezési idejéről, egyúttal a végszámla kiállításának a dátumáról, ami megegyezik a Vevőhöz történő kiszállítás napjával.

Az Értékesítő a termékek Gyártótól történt beérkezése után felveszi a kapcsolatot a Vevővel és egyeztetik a kiszállítás dátumát. A kiszállítás dátuma lesz a végszámlaában megjelölt fizetési határideje. A vevő köteles legkésőbb a kiszállított rendelés kézhezvételéig a végszámla kiegyenlítésére, amelyet utalással, vagy készpénzben is teljesíthet (akár a szállítást végző személynél). A Vevő köteles jelezni a szállítás egyeztetésekor az Értékesítő felé, hogy a milyen fizetési módot (utalás, vagy készpénz) választ.

Ha a fizetés nem érkezik meg az esedékesség időpontjáig, az Értékesítő jogszerűen és késedelmi  felszólítás  nélkül  jogosult  a  Magyar  Nemzeti  Bank  által  alkalmazott jegybanki alapkamat,  8  százalékponttal megnövelt  és  a  következő  fél  százalékpontra  felkerekített  referencia - kamatláb  alapján  kamatot követelni, a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések megelőzéséről szóló  2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke szerint.

A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) tarthat igényt.

5.4. Amennyiben a Vevővel történt egyeztetés alapján a végszámla kiegyenlítése készpénzben történik, de a kiszállításkor a Vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor a szállító nem adja át a megrendelt terméket és visszaszállítja az Értékesítő telephelyére. A Vevő ebben az esetben csak a végszámla hiánytalan kifizetése után veheti át a rendelt termék(ek)et, amikor is a komissiózási- és a kiszállítási díj újbóli megfizetésével (kizárólag előreutalással, vagy készpénzes befizetéssel) kérheti a termék(ek) újbóli házhoz szállítását, vagy személyes átvétel keretében a komissiózási díj újbóli kifizetése után veheti át a termék(ek)et az Értékesítő telephelyén.

5.5. Webshop-ból történő vásárlás esetén a Vevő a weboldalom található bankkártya fizetési modul segítségével fizethet, vagy díjbekérőt kérhet e-mail-ben, amire utalással, vagy az Értékesítő telephelyén készpénzben teljesítheti a fizetési kötelezettségét.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1. A Vevő jogosult reklamációt tenni az Értékesítőnél, ha a kiszállított termék(ek) nem a megrendelésben foglaltak szerint került(ek) leszállításra, vagy sérülést szenvedtek a szállítások során.

6.2. A reklamáció feldolgozásáig és a reklamációval érintett kifogás megoldásáig a Vevő nem használhatja, nem adhatja el a terméket és köteles azokat a tárolási és kezelési útmutatóban rögzített feltételek mellett szakszerűen, biztonságosan tárolni.

6.3. A benyújtott reklamáció jellegétől és méretétől függően az Értékesítő megoldást javasol. A szerződő felek megegyeznek, hogy reklamáció esetén az Értékesítő megtesz minden tőle telhetőt a reklamáció megoldására. Díjmentesen felveszi a kapcsolatot a Gyártóval és közvetít a Vevő reklamációjával kapcsolatban, illetve saját hatáskörében javasol megoldást a problémára.

6.4. Amennyiben az Értékesítő megoldási javaslata nem elfogadható a Vevő részéről, akkor joga van garanciális igényt támasztani.

6.5. A Vevőnek nincs joga minőségi kifogás jogcímen visszatartani a rendelésben (szerződésben) rögzített végösszeget, még akkor sem, ha reklamációt nyújt be az Értékesítő felé.

6.6. Amennyiben a reklamáció tárgya, hogy tévesen nem a megrendelésben szereplő termék(ek) kiszállítása történt, akkor a Vevő mentesül a végszámla fizetésétől mindaddig, amíg a tényleges rendelése be nem érkezik hozzá. Ilyen esetben a többszöri kiszállítás díja az Értékesítőt terheli.

6.7. Amennyiben a reklamáció alapján az Értékesítő termékcserét javasol, akkor a Vevő tudomásul veszi ennek átfutási idejét. A kicserélt termék nem minősül késedelemnek a kezdeti kiszállítási határidőt illetően és nem képezi kártérítés igénylésének alapját.

Az Értékesítő felelőssége nem vonatkozik közvetlen, oksági vagy előre nem látható károkra, sem nyereségveszteségekre, sem lehetséges piacvesztésre vagy más hasonló okra.

6.8. Az Értékesítő  felelőssége a termékek értékére korlátozódik, szavatossága vagy bármilyen más felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az termékek megegyezett értékét és/vagy a kiszállított termékeknek a számlákon feltüntetett értékét.

6.9. Az Értékesítő a reklamációt szóban és írásban is elfogad, de kiszállítás és a Vevő általi átvétel után már csak írásban, fotókkal illusztrálva, a megrendelt termék azonosítására alkalmas adatokkal fogad el.

6.10. A leírásnak tartalmaznia kell a hiba felfedésének a körülményeit, a hiba mértékét.

6.11. A Vevő a reklamáció rendezéséig köteles biztosítani az Értékesítő részére, hogy annak képviselője a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa.

6.12. A megrendelő köteles a termékek épségét, mennyiségét és minőségét átvételkor megvizsgálni. Az Értékesítő az átadás időpontjában észlelhető gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges cseretermék újbóli beépítésének költségei nem terhelik az Értékesítőt.

6.13. A Vevő tudomásul veszi, hogy hibás teljesítés esetén az Értékesítő elsősorban árleszállításon alapuló kompenzációval küszöböli ki a hibát.

6.14. Minőségi reklamációt a Megrendelő az Szállítónak írásban a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával, a garanciális időszakon belül jelenthet be.

6.15. A nem szakszerű lerakodásból származó sérülésekre a garancia nem vonatkozik, emiatt a Vevő által a lerakodás közben okozott sérülésekre reklamáció nem küldhető.

6.16. Az Értékesítő felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra.

7. GARANCIA

Az Értékesítő szavatolja, hogy a termékek a szállítás időpontjában megfelelnek a Megrendelés visszaigazolásában szereplő specifikációknak, figyelembe véve a szokásos eltéréseket, a meglévő és általánosan elfogadott európai szabványoknak, a vonatkozó tűréshatároknak és a termékekre vonatkozó szokásos felhasználási módoknak megfelelően.

Az Értékesítő minden esetben csak és kizárólag a rendelt termék gyártója által biztosított garanciális kötelezettségeket vállalja. Az eladott termék specifikációinak megfelelően, a Jótállási Igazolásban meghatározott időtartamra, általános jótállást vállal (”Garancia”).

7.1. A garanciális jogosultság feltételei

7.1.1. A Vevő csak abban az esetben jogosult garanciális jótállásra (termék cseréje, vagy árcsökkentés) az Értékesítő (és a Gyártó) részéről, ha a megrendelt termék(ek)et a szállítást végző személytől átvette és a vételárat hiánytalanul megfizette. 

7.1.2. A Vevő csak abban az esetben jogosult garanciális jótállásra (termék cseréje, vagy árcsökkentés) az Értékesítő (és a Gyártó) részéről, ha a betartotta a megvásárolt termékekre vonatkozó tárolási és kezelési (anyagmozgatási, beépítési) utasításokat, amelyek az Értékesítő vagy a Gyártó weboldalán elérhetők és amelyek betartására a rendelési folyamat során az Értékesítő külön felhívja a Vevő figyelmét.

7.1.3. A Vevő csak abban az esetben jogosult garanciális jótállásra (termék cseréje, vagy árcsökkentés) az Értékesítő (és a Gyártó) részéről, ha a kiszállított termék a tervezett felhasználásra valamilyen okból (hibás méret, beépítést megakadályozó sérülés) alkalmatlan, vagy olyan felületi sérülések esetén, amikor a termék felületének több, mint 5%-a sérült. A Vevő részére erősen tanácsolt megvizsgálni a termékeket a lerakodás előtt. Minden, a lerakodás előtt észlelt kárt le kell fényképezni, a fényképfeltételeket pedig késedelem nélkül el kell küldeni az Értékesítőnek, mert ebben az esetben igazolt a szállítói hiba.

7.1.4. Felületi sérülések esetén a Vevő akkor jogosult garanciális jótállásra az Értékesítő (és a Gyártó) részéről, ha a kiszállított termék(ek) átvételekor a szállításhoz kapcsolódó szállítólevélen feltűntette az észlelt sérülések meglétét, majd bizonyító erejű fotókat küldött az Értékesítőnek, hogy a sérülések nagysága elérte a felület 5%-át. A Vevő által történt anyagmozgatás ill, a termék(ek) beépítése után az Értékesítő már nem fogad be felületi sérüléssel kapcsolatos garancia igényeket, mivel a lerakodási és a további anyagmozgatási, és beépítési munkák már a Vevő felelősségi körébe tartoznak, ezért a lerakodás utáni, különösen a beépítés utáni reklamációk esetén a Vevő köteles minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a sérülés nem az ő tevékenységének a következtében történt.

7.1.5. Színek és színárnyalatok: az Értékesítő - kifejezett írásbeli megállapodás hiányában - nem garantálja a különböző gyártási tételekből származó termékek árnyalatainak és színeinek egységességét. Amennyiben a fenti kikötésről megállapodás születik, az egységességet a mindenkori helyi elfogadható ipari gyakorlatnak megfelelően kell megítélni, és csak az Értékesítő által ilyenként megerősített és a Vevő által egy (1) megrendelésben (ugyanabból az acéltételből, azaz ugyanabból az acéllemezből készült termékből) megrendelt összes termékre vagy bármely részre vonatkozik.

Az Értékesítő és a Gyártó katalógusában, brosúráiban és egyéb marketinganyagaiban szereplő színtáblák és/vagy a termékekről készült színes fényképek kizárólag reklámcélokat szolgálnak, és eltérhetnek a ténylegesen szállított színektől és árnyalatoktól, ezáltal az ilyen jellegű eltérések nem tartoznak a garanciális felelősség körébe.

7.1.5.1..Az Értékesítő felhívja a Vevő figyelmét, hogy ha nem egyetlen megrendelésben vásárolja meg a beruházáshoz szükséges összes anyagot. A kiegészítő megrendelés esetén különböző árnyalatok jelenhetnek meg, amelyek nem a gyártótól függenek, emiatt ezekre garanciális igény befogadása nem lehetséges.

7.1.6. A garancia kizárólag olyan károkra terjed ki, amelyek a termék minőségi hibájának következményei és amelyek nem a szokásos kopásból származnak, emiatt ilyen jellegű hibákra garanciális igényt a Vevő nem jogosult benyújtani.

7.1.7. A Vevő nem jogosult garanciális igényt támasztani az ÁSZF 8.5-ös pontjában leírt esetben, ha az Értékesítővel a saját telephelyén hosszútávú, 14 naptári napnál hosszabb, tárolást végeztet. A Vevő által fizetett tárolási díj sem biztosítja ezen jogot, mert az Értékesítő telephelyén a hosszútávú tárolás (14 naptári napnál hosszabb) feltételei nem adottak.

7.2 Garanciális igények bejelentése az Értékesítő felé

7.2.1. A garanciális igények bejelentése a Vevő részéről írásban (email, postai úton) történhet, az Értékesítőnek a megrendelésben feltűntetett elérhetőségein, az Értékesítő által biztosított “garancia jegy” pontos kitöltésével.

7.2.2. A Vevő köteles a garanciális igény bejelentésekor bizonyító erejű dokumentummal, fotóval, mérést igazoló jegyzőkönyvvel, …stb. igazolni, hogy a garanciális igénye jogos, ill. hogy az igénybejelentése alapján jogosult az Értékesítő (és a Gyártó) által biztosított garanciális jótállásra (teljesíti a 7.1-es pontban foglaltakat)

7.2.3. A Vevő kérhet helyszíni hibafeltárást az Értékesítőtől, hogy vitás esetekben tisztázható legyen a tényállás. Ezen helyszíni bejárást az Értékesítő díj ellenében biztosítja, amelynek megfizetése a garanciális igény elbírálásától függ. Amennyiben a Vevő garanciális igénye jogosnak bizonyul az Értékesítő és a Gyártó vizsgálata után, úgy a helyszíni szemle díját az Értékesítő viseli. Amennyiben a garanciális igény jogossága nem igazolható, abban az esetben az Értékesítő jogosult a Vevő részére 50.000,-Ft + Áfa kiszállási költséget leszámlázni.

 

7.3. Garanciális jótállás

7.3.1. Mivel az Értékesítő csak közvetített szolgáltatás keretében értékesítési és bizonyos esetekben házhozszállítási tevékenységet végez, ezért a garanciális jótállás a részéről csak és kizárólag a házhozszállítási tevékenység során keletkezett sérülésekre terjed ki. A termékekre vonatkozó gyártói garanciákat a Gyártó biztosítja. Az Értékesítő és a Gyártó felelőssége csak és kizárólag a rendelt termékre vonatkozik, ill a kiszállítás során a szállítójárművel a Vevőnek, vagy harmadik félnek okozott károkra.

7.3.2. Az Értékesítő garanciális felelősségi hatásköre kizárólag arra terjed ki, hogy az Értékesítő a Vevőnek hibamentes terméket szállít ki vagy a meghibásodott termék eladási árát visszatéríti, beleszámítva a felhasználási időtartammal arányos értékvesztést és a hibás termék Vevő részéről egyidejűleg történő visszaszolgáltatását. A panaszok megoldásának módja az Értékesítő mérlegelési jogkörébe tartozik. Egyéb típusú követelések a törvény értelmében kizártak.

7.3.4. Az Értékesítő nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, vagy a garancia által fedezett hibával összefüggésben felmerült bármely további kárért. A Vevőnek a termék átadása utáni műszaki hibából eredő károkra vonatkozó igényei, amelyek nem a termékben merülnek fel, az Értékesítővel (Gyártóval) szemben nem érvényesíthetőek.

7.3.5. Az Értékesítő (és a Gyártó) szavatossági, kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt termékek számla szerinti értékét.

7.3.6. Az Értékesítő a tőle vásárolt termékekre a Gyártó által biztosított garanciális feltételeket biztosítja, amelyek termékenként különbözőek, de minden esetben megfelelnek a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak. Az adott termékekre vonatkozó garanciális feltételeket az Értékesítő (és a Gyártó) weboldalán találhatják meg a Vevők, de külön kérésre az Értékesítő eljuttatja a Vevőhöz. A megrendelés folyamán az Értékesítő minden esetben tájékoztatja a Vevőt az adott termékre vonatkozó garanciális feltételekről.

7.3.7 A Vevő részéről megküldött garanciális igényeket az Értékesítő ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a garanciális jogosultság feltételeinek (7.1-es pont).

7.3.8. Amennyiben a Vevő az Értékesítő véleménye alapján is jogos garanciális panasszal él és ezt megfelelő módon igazolta, akkor az Értékesítő azonnal továbbítja a garanciális panaszt a Gyártó felé. A különböző forgalmazott termékek gyártói különböző határidőkkel vállalják a panaszkezelést, így az Értékesítő az adott termékhez-gyártóhoz kapcsolódó panaszkezelési határidőket biztosítja a Vevő felé és jelzi a Vevőnek a vonatkozó gyártói határidőt a panaszkezelésre vonatkozóan.

7.3.9. Amennyiben a Vevő a beküldött garanciális igénybejelentése alapján nem felel meg a garanciális jogosultság feltételeinek (7.1-es pont), úgy az Értékesítőnek jogában áll a beadott garanciális igénybejelentést visszautasítani.

7.3.10. Az Értékesítőtől a Gyártóhoz eljuttatott panasszal kapcsolatban a Vevő minden információt megkap. A Vevő köteles a Gyártó által kért egyéb dokumentum, fotó, vagy mérési jegyzőkönyv (akár újbóli) megküldésére. Amennyiben a Vevő ezen kötelességének nem tesz eleget, úgy ez a Gyártót és egyben az Értékesítőt is mentesíti a garanciális kötelezettsége alól.

A Vevő köteles biztosítani a termékhez való biztonságos hozzáférés lehetőségét az Értékesítő képviselője által elvégzendő ellenőrzés céljából. Az előző mondatban említett kötelezettség mulasztása esetén Értékesítő fenntartja annak lehetőségét, hogy a követelést megoldatlanul hagyja.

7.3.11. A benyújtott garanciális igényekkel kapcsolatban az Értékesítő a megadott határidőn belül tájékoztatja a Vevőt a Gyártó visszajelzéséről a garanciális igénnyel kapcsolatban.

7.4. A garanciális jótállás teljesítése a pozitívan elbírált igénybejelentés alapján a Gyártó által, vagy az Értékesítő saját hatáskörén belül történik.

7.4.1. Garanciális hiba okán történő termék csere: Ebben az esetben a gyártó a panasz elbírálása után soron kívül, de a szükséges gyártási időket figyelembe véve, díjmentesen újra gyártja a rendelt termék(ek)et, az Értékesítőnek, aki díjmentesen leszállítja azt a Vevőnek.

7.4.2. Garanciális hibából adódó árleszállítás.

Ebben az esetben a Vevő dönthet úgy, hogy az Értékesítővel külön megállapodást köt, hogy a garanciális jótállásra jogosult termék(ek)et elfogadja, de visszatérítést kap a vételárból a minőségi kifogások miatt. Ebben az esetben a Vevő tudomásul veszi az adott termékre a jövőben már nem támaszthat garanciális igényt. Amennyiben a Vevő nem tud az Értékesítővel mindkét fél számára elfogadható pénz visszatérítésről megegyezni, akkor választhatja a termék cseréjét.

7.5. A hibás termék vagy alkatrész visszaküldése az Értékesítőnek:

7.5.1. A Vevő semmilyen esetben sem küldhet vissza hibás terméket vagy annak bármely alkatrészét az Értékesítő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

7.5.2. Mielőtt a hibás terméket vagy annak bármely részét visszaküldené az Értékesítőnek, az Értékesítő a Vevővel egyeztetve meghatározza, hogy a hibás termék javítását vagy cseréjét a termék beszerelési helyén, az Értékesítő telephelyén vagy az Értékesítő által kijelölt bármely más helyen kell elvégezni.

7.5.3. Az állítólagosan hibás termék vagy annak egy része javítás vagy csere céljából az Értékesítőnek történő elküldésével kapcsolatos gyártási, csomagolási, szállítási és biztosítási költségeket a Vevő viseli, amennyiben bebizonyosodik, hogy a javítás vagy csere nem volt szükséges. Ezeket a költségeket az Értékesítő viseli abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy alapvető javítások vagy cserék válnak szükségessé.

7.6. A jelen feltételekben foglalt garanciák nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket a Vevő olyan állapotban vásárolt meg, amelyben a Vevő tudomása szerint látható hibákkal és deformitásokkal rendelkeztek, és/vagy azokra a termékekre, amelyeket a számlákon kifejezetten "nem első osztályú", "használt" vagy másodosztályú termékként jelöltek meg, és mint ilyeneket értékesítik.

7.7. Az Értékesítő által a Termékek használata előtt és/vagy használata során szóban vagy írásban adott bármilyen műszaki tanácsadás jóhiszeműen, a jelenlegi tudományos ismeretek alapján történik.

A tanácsadás semmilyen módon nem mentesíti a Vevőt azon kötelezettsége alól, hogy az Értékesítő által szállított termékeket a tervezett eljárásokra és/vagy alkalmazásokra való alkalmasság szempontjából értékelje, és azokat kizárólag e célokra használja. Így a termékek konkrét alkalmazásra történő felhasználása és feldolgozása a Vevő kizárólagos felelőssége, és az építési jogszabályoknak megfelelően történik.

8. TÁROLÁS

8.1. A Vevő köteles az Értékesítő és a gyártó által megadott tárolási útmutató alapján tárolni a terméket.

8.2. Az Értékesítő szállítási és tárolási útmutatója az alábbi linken érhető el: https://lemezker.hu/szallitas-tarolas

8.3. a Gyártó szállítási és tárolási útmutatója a gyártó saját honlapján érhető el.

8.4. A Vevő minden esetben köteles az Értékesítő (és a Gyártó) által megadott tárolási követelményeknek megfelelni, különösen fontos ez abban az esetben, ha a webshop-ból  vásárolt terméket tárolja, mert elállás-visszaszállítás esetén a termékekben keletkezett sérülések miatti értékvesztésért a Vevőt terheli a felelősség, és emiatt kártérítési kötelezettsége a keletkezik a sérülések mértékével arányosan az Értékesítő felé.

8.5. Amennyiben a Vevő nem fogadja a kiszállítást, vagy nem jön a rendelt termékekért, akkor az Értékesítő telephelyén tárolási díj ellenében történik a rendelt termékek tárolása. Az Értékesítő ezúton is jelzi, hogy a telephelyén a hosszútávú szakszerű tárolás feltételei nem adottak, ezért a tárolási időszak első két hetében tudja csak a rendelt termékeket szakszerűen tárolni, ezért a két hétnél hosszabb tárolási időszak esetén nem vállal garanciális reklamációt a hosszú távon tárolt termékekre.

9. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

9.1. Közös megegyezéssel: Amennyiben a Felek ilyen irányú nyilatkozatot tesznek, és a felmondás feltételeiben mindkét fél számára megfelelő megoldást találnak, akkor a szerződés bármikor felmondható.  

9.2. Az Értékesítő jogosult a Vevővel kötött szerződést egyoldalúan azonnali  hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  

9.2.1 Az Értékesítő szintén jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani és az előleget hiánytalanul visszautalni a Vevőnek, ha a Gyártó a megrendelt termék gyártását nem tudja elvégezni, ezáltal az Értékesítő sem kapja meg a Vevő által megrendelt terméket.

9.2. A Vevő akkor jogosult az Értékesítővel kötött szerződést egyoldalúan felmondani, ha az Értékesítő a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan késedelmet jelent be, ami a szerződésben rögzített rendelési idő háromszorosát meghaladja. Ez esetben az előlegként befizetett összeg a Vevő részére hiánytalanul visszautalásra kerül.

9.3. A Vevő akkor is jogosult az Értékesítővel kötött szerződést egyoldalúan felmondani, ha az Értékesítő a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan áremelkedést jelent be, ami a Vevő számára már elfogadhatatlan.

9.4. A Vevő egyoldalúan elállhat a szerződéstől addig az időpontig, amíg a Gyártó a megrendelt termék(ek)et még nem kezdte el legyártani. Ebben az esetben a befizetett foglaló 10%-a az Értékesítő költségeit fedezi, míg a befizetett előleg 90%-a visszautalásra kerül a Vevő számlájára. Az Értékesítő a 10% költségeiről számlát állít ki a Vevő részére.

9.5. A Vevő a megrendelt termék gyártásba adása után már csak közös megegyezéssel mondhatja fel a szerződést.

9.6. A Vevő a webshopból rendelt termékek esetében 14 napig elállhat a rendelésétől, ebben az esetben viszont a termék ki- és visszaszállítási díja őt terheli, ami a befizetett összegből levonásra kerül és az Értékesítő a levont összegről számlát állít ki a Vevő részére.

10. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:  https://lemezker.hu/adatkezeles

11. VIS MAIOR

11.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Értékesítő -t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Értékesítő számára a jelen ÁSZF -ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Vis maior például, de nem kizárólagosan tűz, robbanás, sztrájk, lázadás, polgárháború vagy nemzetközi háború miatt következik be, invázió, járvány, végrehajtható kormányzati intézkedés, vihar, földrengés, a hatóságok által az import/export engedélyek kiadásának megtagadása  vagy  visszavonása, a termékek és/vagy  nyersanyagok  és/vagy  alkatrészek  időben és/vagy megfelelő mennyiségben történő beszerzésének képtelensége, harmadik felet érintő vis maior esemény  vagy  bármely  más,  a  másik  fél  ésszerű  ellenőrzésén  kívül  eső  ok  miatt.  

11.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

11.3. A felek kötelesek egymást írásban tájékoztatni, amint vis maior helyzet áll elő.

12. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

12.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

12.2. A fogyasztóvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Értékesítő és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő , a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

12.3. Az Értékesítő és az Ügyfelek/ Vevők között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket elbírálás hatáskörtől függően céljából a Tatabányai Járásbíróság elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel.

12.4. Az Értékesítő fenntartja a jogot, hogy jelen weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon.

13. TITOKTARTÁS - SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az Értékesítő kifejezett írásbeli beleegyezése hiányában a Vevő semmilyen körülmények között nem hozhat  nyilvánosságra, vagy nem adhat át  harmadik  fél  számára  az  Értékesítő vagy Gyártó szellemi  tulajdonát képező  vagy  ennek  ellenőrzése  alatt  álló,  bizalmas  információkat.

Minden  szabadalom,  védjegy, szerzői jog és/vagy bármely más tulajdonjog, a szellemi tulajdon és/vagy a termékekkel kapcsolatos bármely tulajdonosi vagy bizalmas információ továbbra is az Értékesítő és Gyártó vagy annak licencadója tulajdonát képezik. A jelen szerződés nem értelmezhető úgy, hogy a Vevőnek bármilyen, az Értékesítő vagy Gyártó tulajdonában vagy birtokában lévő szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogot, jogcímet vagy érdekeltséget, illetve licencet biztosít, és a Vevő nem jogosult az ilyen szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos bizalmas információkat - még kereskedelmi jellegűeket sem - nyilvánosságra  hozni. Ezek megszegésével  a  bizonyított  károkból származó kártérítés a Vevőt terheli.

 

14. VIZUÁLIS ANYAGOK HASZNÁLATA

A Vevő beleegyezik, hogy az Értékesítő fényképeket készíthet az anyagaiból készített projektekről, és azokat reklámcélokra (online és offline kommunikáció) felhasználhatja.

15. SZEPARABILITÁS

A  jelen  általános  szerződési  feltételek  egy  vagy   több   rendelkezésének   esetleges   részleges érvénytelensége,   semmissége,   életképessége   vagy   alkalmazhatatlansága   nem   érinti   a   többi rendelkezés érvényességét, életképességét és alkalmazhatóságát. Adott esetben a felek vállalják, hogy a  kérdéses  rendelkezést  olyan  érvényes,  életképes  és  végrehajtható  záradékkal helyettesítik,  amely  a lehető legjobban megfelel a kérdéses rendelkezés eredeti céljának.

16. ÁTRUHÁZÁS

Egyik  fél  sem  ruházhatja  át  a  szerződésből  származó  előnyöket  vagy  kötelezettségeket  előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, részben vagy egészben,  bármilyen módon, harmadik félre, kivéve, hogy az Értékesítő a szerződést a Vevő hozzájárulása nélkül (i) az Értékesítő valamely részlegének/fióktelepének elidegenítése,  szétválása,  egyesülése  vagy  cseréje  révén,  vagy  (ii)  faktoring  útján  átruházhatja  egy kapcsolt vállalkozásra vagy harmadik félre. Ebben az esetben a szerződés érvényes és végrehajtható bármelyik fél jogutódai javára.

17. EGYÉB

17.1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani.

17.2. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének semmissége nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, azok változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

17.3. A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a megrendelésben rögzítettek, illetőleg magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF-től a felek írásban eltérhetnek. A megrendelésben, szerződésben, vagy más, a szerződés részévé váló általános szerződési feltételben nem szabályozott kérdésekben, illetve amennyiben a Felek eltérő egyedi rendelkezésekben nem állapodtak meg, a felek jogviszonyára jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

17.4. A jelen ÁSZF 2024. január 16. napjától hatűlyos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF-et. A módosításokat a Vállalkozó azok hatályba lépése előtt 14 nappal a www.lemezker.hu, www.bltarpez.hu, www.tspanel.hu weboldalakon közzéteszi.

Tatabánya, 2024. január 16.