Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF.) az INBESZ Kft. (Székhely: 2836 Baj, Iparterület 020/87.Hrsz., cégjegyzékszám:01-09-015239; Adószám: 14717493-2-11; e-mail: orban.tamas@tspanel.hu; telefonszám:+36 (30) 660-92-08 ) a továbbiakban: Értékesítő által üzemeltetett tspanel.hu oldalon elérhető termékek és szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

Az INBESZ Kft. mint a tspanel.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az INBESZ Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a tspanel.hu erre a célra szolgáló felületén jelentet meg.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Ajánlatkérés: Ajánlatkérés lehetséges a weboldalon keresztül (form), e-mailben, telefonon.

Eladási ár: Az ajánlatban szereplő egyedi ár ami úgy tevődik össze, hogy nettó ár + a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti áfa. Az ajánlat lejáratát követően minden alkalommal árfrissítést szükséges kérni.

Szerződés: A szerződés az Értékesítő és a Vevő között a weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF -ben foglaltak szerint, az Értékesítő és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés az előleg utalása/beérkezése után válik véglegessé.


1. MEGRENDELÉS
1.1. Megrendelés fogalma: az Értékesítő által megvétele kínált termékek leszállítására, és/vagy szolgáltatások nyújtására szóló megbízás.
1.2. Megrendelés folyamata
1.2.1. A Vevő az Értékesítő honlapján lévő termékekre és/vagy szolgáltatásokra a weboldalon/telefonon/személyesen árajánlatot kér. Az ajánlatkérésében pontosan feltünteti az igényelt termék/szolgáltatás paramétereit (mennyiség,típus,műszaki paraméterek,…stb.)
1.2.2. A Vevő a beküldött adatok alapján árajánlatot kap az Értékesítőtől . A visszaigazolási email-ben található jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
1.2.3. A Megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Értékesítő a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Értékesítő felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a 
 vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Értékesítő megtagadhatja.
1.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
1.3.1. A megrendelés visszaigazolása történhet e-mailben, weboldalon keresztül, telefonon vagy személyesen. A megrendelés tényéről egy visszaigazolást és díjbekérőt küldünk. Az utalásra a díjbekérőn szereplő határidőn belül van lehetősége, ennek elmulasztása esetén az Értékesítő elállhat az értékesítéstől. Amennyiben a Vevő az előleg utalását teljesítette és az összeg az Értékesítő számláján megjelenik, abban az esetben a szerződés létrejött. A Vevő az előleg beutalásával kötelezettséget vállal a teljes rendelési összeg kifizetésére.
1.3.2 Elállás estén az előleg beutalása után egyeztetés szükséges az Értékesítővel . Az egyeztetés során a gyártó nyilatkozni fog, hogy a rendelt terméket már gyártásba tett, vagy még nem. Amennyiben a rendelt termék gyártása már folyamatban van, úgy az elállás közös megegyezés szerint lehetséges! Amennyiben a rendelt termék gyártása még nem kezdődött meg, úgy az előleg 90%-a visszautalásra kerül, ahol a 10% levonás az ügyleti és az Értékesítői költségeket fedezi. Vevő a felmerült költségekről számlát kap.
1.3.3. A Vevő köteles eljuttatni az Értékesítőnek a vágási listát (cutting list) a gyártás elkezdése előtt legalább 10 munkanappal. 


2. SZÁLLÍTÁS
2.1. Az Értékesítő vállalja, hogy a megrendelt Terméket - a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül - a Vevő által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.
2.2. Az Értékesítő biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.
2.3. Az Értékesítő a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
2.4. Az Értékesítő előzetesen tájékoztatja a Vevőt a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. Az Értékesítő előzetesen tájékoztatja a Vevőt a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések - különös tekintettel a szállítás várható időpontjára - csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Értékesítő, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
2.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vevő által. Ennek keretében a Vevő a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vevő a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket - az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével - a futárral visszaküldeni.
2.6. A Vevő köteles aláírni a szállítási dokumentumokat, CMR-t és a kiszállítási engedélyt, megjelölve a teljes nevét és az termék kiszállításának napját.
2.7. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő törvényes képviselőin kívül más személyek is átvegyék a Vevő nevében a szállítást részben vagy egészben a megbeszélt szállítási helyre.
Az terméket a Vevő nevében és megbízásából átvevő személy köteles a szállítást kísérő okmányokon feltüntetni a szükséges azonosító adatokat.
2.8. A Vevő köteles biztosítani a hozzáférést a kiszállítás helyszínére és kirakodni az terméket jó állapotban.
2.9. A termékek kirakodásának költsége és felelőssége a Vevőt terheli. A Vevő köteles munkagépet és munkaerőt biztosítani, illetve minden további feltételt, az terméknek a teherautóból történő biztonságos lerakodása érdekében, alkalmazva a szükséges védelmi intézkedéseket. 
2.10. Ha a kiszállítás helyszínére a bejárás csak speciális engedéllyel/jóváhagyással lehetséges, a Vevő köteles méltányos időn belül megszerezni ezt az engedélyt és értesítenie kell az Értékesítőt az engedély megszerzéséről. 
Amennyiben nem tesz eleget ezen kötelezettségének, vagy jelen szerződésből fakadó bármilyen kötelezettségnek, a Vevő fedezi az összes többletköltséget, az Értékesítő pedig nem fogad el reklamációt a késedelmes kiszállítás miatt. 
2.11. A kiszállításra vagy termelésre vonatkozó megegyezett határidők csak akkor kötelezőek, ha ezt a tényt a Vevő kifejezetten feltüntette a rendelés visszaigazolásakor. Ebben az esetben is az Értékesítő nem felelős a késedelmes gyártásért, ha a késedelem olyan körülmények miatt következett be, amelyeket nem tudott befolyásolni, és amelyeket a rendelés visszaigazolásának átnyújtásakor nem lehetett sem előre látni, sem elkerülni, sem kijavítani ésszerű intézkedésekkel. 
2.12. A rendelés visszaigazolásában feltüntetett kiszállítási határidő legkevesebb 500 m2 szendvicspanel kiszállításánál érvényes, kisebb mennyiség esetében a határidő kitolódhat. Úgyszintén a rendelés visszaigazolásánál elfogadott szállítási idő akkor érvényes, ha az Értékesítő által használt teherautó raktere legalább 75%-ban megtelt, amennyiben a kihasználtság kisebb, az Értékesítőnek jogában áll több szállítmányt egy teherautóban kiszállítani utólag. Kivételes esetben egyéni szállításra van lehetőség a Vevő kérésére és a többletköltségek kifizetésének felvállalásakor. 
2.13. Az Értékesítő ingyenesen raktározza el a készterméket azon a helyen, ahol a tevékenységét kifejti, legtöbb egy héten át, ami a megegyezett határidő napjától számítódik. A második vasárnaptól kezdődően az Értékesítőnek jogában áll raktározási költséget követelni a Vevőtől. A kiszállítási időszak lejártától, azaz a második héttől követelhető raktározási költség az elraktározott javak értékének 0,5%-a, minden ezt követő héten a raktározási díj az termékek 1%-a. 
A gyártástól számított 60 nap eltelte után az Értékesítő fenntartja azon jogát, hogy harmadik félnek eladja a terméket, és a Vevő fele nincs semmilyen kötelezettsége. 
2.14. A kiszállított javakkal kapcsolatos bármilyen reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt, hogy elhalassza a számlák kifizetését az esedékesség napján. 


3. Tulajdonjog
3.1. Az Értékesítő kötelezettségei teljesítettnek minősülnek a javak kiszállításának napján.
3.2. Az Értékesítő fenntartja magának a Termékek tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig, még ha a Termékeket kiszállították a Vevőnek. 
3.3. A Vevő köteles ellenőrizni a megrendelt termék adatait, amelyeket pontosítottak a rendelés visszaigazolásakor. Az ellenőrzés el nem végzése esetében az Értékesítő nem felel az esetleges meg nem felelésekért. 
A rendelés visszaigazolásakor vagy az előleg kifizetésekor észlelt késedelem módosíthatja a kiszállítás időtartamát, ez esetben az Értékesítő nem vállal semmilyen felelősséget. 
3.4. A termékek feletti tulajdonjog átszállása előtt a Vevő semmiféle módon nem terhelheti meg a terméket.
3.5 Vevő a vételárral és a vele szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az átadott termékkel, illetve a Szállítási szerződéssel kapcsolatos semmilyen reklamáció sem jogosítja fel a Vevőt a vételár kifizetésének megtagadására, a leszállított termékek tekintetében visszatartási vagy zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen.

4. Az ár
4.1. A Vevő köteles kifizetni az Értékesítőnek a felsorolt javak vásárlási árát, a rendelés visszaigazolásában szereplő összeg szerint.
4.2. Ha nem egyeztek meg másként, az ár tartalmazza a termékek ellenértékét, a csomagolási és berakodási díjat a gyártól.
4.3. Ha nem egyeztek meg másként, a vásárlási ár kifizetése banki átutalással történik, a rendelés visszaigazolásában megjelölt feltételek közepette. 
4.4. Mindegyik fél fedezi a kifizetés banki jutalékait. 
4.5. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeget jóváírják az Értékesítő bankszámlájára. 
4.6. Ha az alapanyag ára több mint 1%-kal nő, akkor az Értékesítő aktualizálja az árait, és vissza kell igazolni a rendelést. 
4.7. Ha az Értékesítőtől független okból hiányoznak az alapanyagok a megrendelt termékek legyártására, akkor az Értékesítőt nem lehet késedelmi kamatok kifizetésére kötelezni. A Vevőt erről előzetesen értesíteni kell. 


5. SZÁMLÁZÁS
5.1. Előlegszámla: Előlegszámlát az Értékesítő a díjbekérőn szereplő összeg hiánytalan beérkezése utáni napon állít ki a Vevő részére, a díjbekérőn szereplő adataival.
5.2. Végszámla: Végszámla kiállítása az ajánlatban szereplő feltételek mellett a teljes rendelési összeg beérkezése után történik.6. Minőségi feltételek és szavatossági határidők

6.1. Az INBESZ Kft. a gyártó cég által, TeraSteel által biztosított garanciális feltételeket biztosítja a Vevő számára.
6.2. A Terasteel 3 éves szavatosságot biztosít a Terasteel termékekre, ha betartják jelen rendelés Visszaigazolása tárgyát képező Termékek csomagolási, szállítási, kezelési, raktározási, felszerelési követelményeit, amelyeket az Értékesítő bocsát a rendelkezésre. 
A szabvány fedettség esetében a szavatosság csak a normális, nem agresszív környezetre vonatkozik, a tisztítás csak nem agresszív mosószerekkel és fertőtlenítőszerekkel történhet. 
6.3. A védőfóliát el kell távolítani a beszerelés után azonnal, de nem később, mint a panel gyártását követő 60 nap. 
6.4. A szavatosság nem alkalmazandó a nem megfelelő kirakodás miatt keletkezett károkért. A 6 méternél hosszabb panelek esetében a kirakodás teleszkópos kiterjesztésű és vászon borítású daruval történik. 
A panel szélei – a hosszanti profilokat, amelyek a panel oldalsó kompozícióját biztosítják, és a panel összekapcsoló elemei nagyon érzékenyek a kirakodáskor megtörténhető rongálásra, ezért távolságtartó eszközökkel kell védeni a pannókat. 
6.5. A Vevő köteles megvizsgálni a paneleket kirakodás előtt. Minden, a kirakodás előtt észlelt látványos kárt le kell fényképezni a kirakodás előtt, a fényképfeltételeket pedig késedelem nélkül el kell küldeni az Értékesítőnek. 
6.6. Amennyiben az Értékesítő szerződéses kötelezettségeit hibásan teljesíti, a Vevő köteles késedelem nélkül elküldeni egy értesítést az Értékesítőnek legkésőbb 3 munkanapon belül, hogy az teljesíthesse szerződéses kötelezettségeit, kijavítsa a hibákat mennyiségileg, minőségileg és a termékek jellegzetességeit illetően, részletesen ki kell fejteni miben állnak a jelzett hibák, a hibát pontosan le kell írni, továbbá le kell írni pontosan a hiba észlelésének körülményeit, át kell küldeni az termékek megfelelő beazonosítását lehetővé tevő fényképeket bizonyíték gyanánt. 
A reklamáció elküldése után a Vevő köteles késedelem nélkül biztosítani az Értékesítőnek a hozzáférést a helyszínhez, ahol az érintett javak találhatóak. 
A Vevő beleegyezik abba, hogy más személyek, a Vevő statútum szerinti képviselői mellett, elfogadhatják teljes mértékben vagy részlegesen a kiszállítást, a megegyezett kiszállítási helyszínen, a Vevő nevében. 
A Vevő nevében a javakat átvevő személy köteles bejegyezni a szállítási dokumentumokba a szükséges azonosító adatokat. 
A kiszállítás és berakodás miatti rongálásokat dokumentálni kell az termékeket átvevő személy és a kiszállító cég képviselőjének aláírása által, a megjegyzéseket a szállítólevélben (CMR) kell megejteni. 
A termékek felszerelése után az Értékesítő nem fogadja el a beszereléskor már létező gyártási vagy anyagi hibák miatti reklamációt. Ezekben az esetekben az Értékesítő nem fedezi sem a hibás termékek leszerelési költségeit, sem a csere útján kapott termék beszerelését. 
6.7. A garancia kizárólag olyan károkra terjed ki, amelyek a termék minőségi hibájának következményei és amelyek nem a szokásos kopásból származnak.
6.8. A garancia akkor érvényes, ha a megvásárolt lemez összfelületének legalább 5%-ánál hiba jelentkezik.
6.9. A Értékesítő azt ajánlja a Vevőnek, hogy egyetlen megrendelésben vásárolja meg a beruházáshoz szükséges összes anyagot. A kiegészítő megrendelés esetén különböző árnyalatok jelenhetnek meg, amelyek nem a gyártótól függenék.
6.10. A Értékesítő garanciális felelősségi hatásköre kizárólag arra terjed ki, hogy a Értékesítő a Vevőnek hibamentes terméket szállít ki vagy a meghibásodott termék eladási árát visszatéríti, beleszámítva a felhasználási időtartammal arányos értékvesztést és a hibás termék Vevő részéről egyidejűleg történő visszaszolgáltatását. A panaszok megoldásának módja a Értékesítő mérlegelési jogkörébe tartozik. Egyéb típusú követelések a törvény értelmében kizártak.
6.11. A Értékesítő nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, vagy a garancia által fedezett hibával összefüggésben felmerült bármely további kárért. A Vevőnek az termék átadása utáni műszaki hibából eredő károkra vonatkozó igényei, amelyek nem a termékben merülnek fel, kizártak.
6.12. A garancia megítélése kizárja az Értékesítő felelősségét a hibákért vállalt garanciáért. Az eladott fogyasztási termékek garanciája nem zárja ki, nem korlátozza és nem szünteti meg a fogyasztó jogait a a polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 22. cikkének (1) bekezdése értelmében.

6.13. A Vevő köteles biztosítani a tetőhöz való biztonságos hozzáférés lehetőségét a Értékesítő képviselője által elvégzendő ellenőrzés céljából. Az előző mondatban említett kötelezettség mulasztása esetén Értékesítő fenntartja annak lehetőségét, hogy a követelést megoldatlanul hagyja.
6.14. A vonatkozó összeszerelési útmutató, a lemez szállítási, tárolási és karbantartási utasításai, a gyártmánylap és az alapanyaglap a garanciafeltételek szerves részét képezik.
6.15. A terméket, amelyen összeszerelés nyomai láthatóak, nem lehet visszaszolgáltatni.
6.16. A nedvesedés és mechanikai károsodás nyomán a lemez felületén fellépő károsodás bármilyen kárigény kizárását eredményezi.
6.17. A garancia nem fedezi azon TeraSteel termékeket, amelyeket nem a garancia kedvezményezettje dolgozott fel vagy módosított.
6.18. A termék kiadása után az Értékesítő nem felelős a hiányosságokért vagy a károsodásokért.
6.19. A reklamáció megoldásáig a Vevő nem használhatja, nem adhatja el a javakat. 
A benyújtott reklamáció átvételekor, az előző bekezdés állításainak megfelelően – miután megbizonyosodott a reklamáció igaz voltáról – a reklamáció jellegétől és méretétől függően az Értékesítő megoldást javasol műszaki szempontból, vagy árcsökkenés vagy termékcsere gyanánt. 
A szerződő felek beleegyeznek, hogy reklamáció esetén az Értékesítő megtesz minden tőle telhetőt a hibák kiküszöbölésére. Ha a javasolt megoldás műszakilag nem indokolt, a termék csere esetében, további időre van szükség a kiszállítás megejtésére. A kicserélt termék nem minősül késedelemnek a kezdeti kiszállítási határidőt illetően és nem képezi kártérítés igénylésének alapját. Az Értékesítő felelőssége nem vonatkozik közvetlen, oksági vagy előre nem látható károkra, sem nyereségveszteségekre, sem lehetséges piacvesztésre vagy más hasonló okra. 
A Vevőnek nincs joga szavatosság jogcímen visszatartani az általa kifizetendő összeget.
Az Értékesítő szavatossága vagy bármilyen más felelőssége egyetlen estben sem haladhatja meg az termékek megegyezett értékét és/vagy a kiszállított termékeknek a számlákon feltüntetett értékét.


7. REKLAMÁCIÓ
7.1. Az INBESZ Kft. a reklamációt csak írásban, fotókkal illusztrálva, a megrendelt termék azonosítására alkalmas adatokkal fogad el. 
7.2. A leírásnak tartalmaznia kell a hiba felfedéséének a körülményeit, a hiba mértékét. A megrendelő a reklamáció rendezéséig az terméket nem jogosult értékesíteni, és köteles biztosítani a szállító részére, hogy annak képviselője a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa. 
7.3. A megrendelő köteles a termékek épségét és hibamentességét átvételkor megvizsgálni. Az INBESZ Kft. az átadás időpontjában észlelhető gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges cseretermék újbóli beépítésének költségei nem terhelik a szállítót. 
7.4. A felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén a INBESZ Kft. elsősorban árleszállításon alapuló kompenzációval küszöböli ki a hibát. Minőségi kifogást a Megrendelő az Szállítónak írásban a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával, a teljesítéstől számított 15 napon belül jelenthet be. 
7.5. A nem szakszerű lerakodásból származó sérülésekre a garancia nem vonatkozik. Az INBESZ Kft. felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra. 
7.6. A szavatossági kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt termékek számla szerinti értékét.
8. TÁROLÁS

A Szállítási és tárolási útmutató az alábbi linken érhető el:
https://tspanel.hu/docs/terasteel-szallitas-tarolas.pdf
9. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://tspanel.hu/adatkezeles10. VIS MAIOR
10.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az INBESZ Kft. -t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az INBESZ Kft. számára a jelen ÁSZF -ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
10.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
10.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél - a másik fél egyidejű értesítése mellett - megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

11. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
11.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
11.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Értékesítő és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő , a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
11.3. Az Értékesítő és az Ügyfelek/ Vevők között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Tatabányai Törvényszék elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel.
11.4. Az Értékesítő fenntartja a jogot, hogy jelen weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon.12. Egyéb feltételek
12.1. Jelen Egyezmény aláírása után az előző ajánlatok semmisnek nyilvánulnak, a Vevő pedig beleegyezik abba, hogy az addigi ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, főleg, ha azok ellentétesek jelen egyezmény előírásaival.
A papír alapú aláírt Egyezmény egy másolatát, amelyet faxon vagy e-mailen küldtek el, a Szerződő felek az Egyezmény érvényessége bizonyítékának tartanak.
12.2. Ha a gyártás elvégzése után a rendelést hatályon kívül helyezik, a Vevő köteles az Értékesítőnek kifizetni a gyártás közvetlen költségeit. 
12.3. A Értékesítő nem tartozik semmilyen felelősséggel a Vevő felé az eladás tárgyát képező javak véletlenszerű elvesztése esetében, ha ez vis major okból következett be. 
12.4. Ha a Vevő visszavonul a szerződéstől a szerződés megkötése után, de a gyártás elkezdése előtt, köteles a leszerződött ár 50%-át visszafizetni, ha nem standard termékről/festékről van szó. 
12.5. A Terasteel szendvics-panelek méreteitől való eltérést az EN14509 szabvány határozza meg, amely az acéllemezből készült hőszigetelő szendvics-panelek műszaki jellegzetességeire vonatkozik.
Függetlenül attól, hogy a Terasteel termékek gyártásához használt acélt híres acélgyártók gyártották a legújabb gyártási technológia szerint, létezhet kis eltérés az ugyanolyan színű panelek oldalsó részeinek színét illetően, ha a paneleket utólag rendelték meg a kezdeti rendeléshez képest vagy ha többféle terméket ugyanazon színkóddal szállítanak ki ugyanazon szállítási szerződés során – ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát.
12.6. A sötét színű festék termodinamikája erős nyomást hoz létre a panel felületén, ami kisebb egyenetlenségeket/ dudort okozhat napos időben. A fenti jelenség csökkenthető, ha kimondottan figyelnek arra, amikor meghatározzák a panel alatti struktúra elrendezését és termékcsaládját, a kapcsolódáshoz szükséges csavarok számát. 
A panelek gyártása szigorú műszaki és minőségi szabályok szerint zajlik, azaz különös figyelmet fordítanak erre. Továbbá a gyártási technológia miatt megtörténhet, hogy a panel felülete nem egyforma, hanem hullámos. Következtetésképpen az esetleges esztétikai hibák miatt a Terasteel nem vállal felelősséget és nem fogad el erre vonatkozó reklamációkat. 
A hólyagosodás jelenség elkerülése végett, a PIR töltetű, sötét – metál színek esetén a Terasteel azt javasolja, hogy a panel külső felületére legalább 0,6 mm vastagságú lemezt használjunk.

13. Végső rendelkezések
Jelen Rendelés-visszaigazolás érvényessége a dokumentum kibocsátásától számított 3 nap. 
Az egyezmény bármilyen módosítása csakis írásban történhet, és mindkét szerződő félnek alá kell írnia. 

A látszó csavarozású falpanel (ISOPERn 9002/9002) esetében a kék védőfólia a panel külső fegyverzetét (oldalát) jelzi.